Xe Tải Dưới 1 Tấn Dongben (SRM) -Xe Tải Nhẹ Dưới 1 Tấn Dongben SRM Thùng Bạt

Xe tải Dongben SRM Thùng Bạt, xe tải dưới 1 tấn, Xe Tải Dưới 1 Tấn Dongben SRM, Xe Tải Dưới 1 Tấn Dongben SRM Thùng Bạt, xe tải dưới 1 tấn srm, xe tải nhỏ giá rẻ, XE TẢI SRM, Xe Tải SRM Dưới 1 Tấn, xe tải SRM mui bạt

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
  • Tải trọng cho phép chở: 980 KG
  • Trọng lượng toàn bộn 2150 KG
  • Kích thước xe (D x R x C) 4.750 x 1580 x 1910 mm
  • Kích thước lòng thùng hàng 2690 x 1430 x 350 mm
  • Dung tích bình xăng: 37 Lít
  • Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng
  • Thể tích 1499 cm3
  • Công suất lớn nhất /tốc độ quay 80 kW/ 5200 v/ph

Written by

0973499023

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store